About

Ceremony agency

Art director: Denis Bolshakov
3D animation: Pavel Golovkin
Motion design: Alexey Rusbischev
Copywriter: Yury Neskorodov
Account manager: Irina Strokova